Bài Sám Hối oan gia trái chủ, Nghiệp chướng cho bản thân làm hằng ngày

BÀI SÁM HỐI OAN GIA TRÁI CHỦ

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên con là …… Pháp danh…..

Đệ tử vốn tạo các ác nghiệp

Đều do vô thỉ tham sân si

Từ thân miệng ý phát sinh ra

Hôm nay đệ tử xin sám hối

Con nguyện xin sám hối tất cả tội lỗi

Vì nhiều đời nhiều kiếp con đã nỡ gieo trồng

Vì vô tình hay cố ý

Đã làm tổn thương rất nhiều chúng sinh

Nay may mắn biết được Phật pháp

Tự thấy mình nghiệp chướng quá đỗi sâu dày

Nên thành tâm sám hối

Con cầu xin oan gia trái chủ của con.

Cùng con kết pháp duyên lành bạn lữ.

Để mình cùng vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc

Oan oan tương báo biết đến bao giờ mới hết

Duy chỉ nhờ nhân duyên này

Nỗ lực tu tập, Đoạn ác tu thiện

Cùng nhau hành trì, Cùng nhau niệm Phật

Cùng xin về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc.

Sớm ngày lìa khổ được vui

Đồng thành Phật đạo

Xin ơn trên chư Phật chứng minh

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại từ đại bi

A Di Đà Phật!

(xong ngồi niệm Phật) …..

sám hối oan gia trái chủ khi niệm phật
sám hối oan gia trái chủ khi niệm phật

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ tam đồ

Nếu có ai thấy nghe

Để phát tâm Bồ Đề

Hết một báo thân này, đồng sinh Cực Lạc Quốc.

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho oan gia trái chủ của con cùng oan gia trái chủ của từng thành viên của gia đình con và các Bồ Tát đang tác động trên con đường thọ mạng của con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh cùng sinh về Cực Lạc

Quảng cáo sản phẩm, thương hiệu của bạn, hãy liên hệ chúng tôi