Tìm lại mã key windows 11/10/7 bạn đang sử dụng trong máy tính

Bạn đang định cài lại windows mà không nhớ được key mình đang sử dụng là gì thì bài viết này dành cho bạn. Key windows sau khi nhập vào máy thường được lưu ở rất sâu trong máy mà chúng ta khó có thể tìm lại bằng cách thông thường được. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách để lấy lại mã key Windows 11/10/7 đang dùng nhé.

Lấy lại Key bằng CMD

CMD là cách để chúng ta có thể lấy lại key nhưng với giao diện đen khiến nhiều chị em sợ khó dùng. Nhưng đây là là cách lấy lại key dễ nhất và nhanh nhất đấy.

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ Run lên. Gõ tiếp vào cửa sổ run chữ cmd rồi Enter. Cửa sổ màu đen hiện ra.

Bước 2: Bạn nhập vào cửa sổ màu đen này dòng chữ: wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey rồi Enter. Trên màn hình sẽ hiển thị key bạn đang dùng ngay lập tức.

Lấy lại key windows đang dùng
Lấy lại key windows đang dùng

Ngay sau khi gõ thì key đã được trả về và hiển thị ngay dòng dưới câu lệnh của bạn. Bạn chỉ việc copy và lưu lại.

Bài tương tự: Active windows 11 bản quyền miễn phí mới nhất 2021

Cách 2 Lấy lại key bằng PowerShell

Bước 1: Bạn chuột phải vào vùng trồng ngoài desktop và chọn New -> Text Doccument. Đặt tên tệp là hoaky68. Ta sẽ thu được 1 tệp tin là hoaky68.txt.

Lấy lại key windows đang dùng bằng powershell
Lấy lại key windows đang dùng bằng powershell

Bước 2: Mở tệp tin hoaky68.txt này ra và dán đoạn code sau vào trong:

function Get-WindowsKey {

## function to retrieve the Windows Product Key from any PC

## by Jakob Bindslet (jakob@bindslet.dk)

param ($targets = ".")

$hklm = 2147483650

$regPath = "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion"

$regValue = "DigitalProductId"

Foreach ($target in $targets) {

$productKey = $null

$win32os = $null

$wmi = [WMIClass]"\\$target\root\default:stdRegProv"

$data = $wmi.GetBinaryValue($hklm,$regPath,$regValue)

$binArray = ($data.uValue)[52..66]

$charsArray = "B","C","D","F","G","H","J","K","M","P","Q","R","T","V","W","X","Y","2","3","4","6","7","8","9"

## decrypt base24 encoded binary data

For ($i = 24; $i -ge 0; $i--) {

$k = 0

For ($j = 14; $j -ge 0; $j--) {

$k = $k * 256 -bxor $binArray[$j]

$binArray[$j] = [math]::truncate($k / 24)

$k = $k % 24

}

$productKey = $charsArray[$k] + $productKey

If (($i % 5 -eq 0) -and ($i -ne 0)) {

$productKey = "-" + $productKey

}

}

$win32os = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem -computer $target

$obj = New-Object Object

$obj | Add-Member Noteproperty Computer -value $target

$obj | Add-Member Noteproperty Caption -value $win32os.Caption

$obj | Add-Member Noteproperty CSDVersion -value $win32os.CSDVersion

$obj | Add-Member Noteproperty OSArch -value $win32os.OSArchitecture

$obj | Add-Member Noteproperty BuildNumber -value $win32os.BuildNumber

$obj | Add-Member Noteproperty RegisteredTo -value $win32os.RegisteredUser

$obj | Add-Member Noteproperty ProductID -value $win32os.SerialNumber

$obj | Add-Member Noteproperty ProductKey -value $productkey

$obj

}

}

Nhấn Ctrl + S để lưu lại.

Bước 3: Copy tệp hoaky68.txt này vào ổ C hoặc ổ D tùy ý. Mình thì mình sẽ copy vào ổ C. Hệ thống sẽ hỏi bạn chắc chắn muốn copy vào ổ C không thì mình chọn Continue để có.

Key windows đang dùng
Key windows đang dùng

Bước 4: Nhấn nút Windows + R để mở cửa sổ Run, Nhập vào là: powershell rồi Enter. Khi đó cửa sổ PowerShell sẽ hiện ra.

Bước 5: Tại cửa sổ PowerShell bạn nhập vào là: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned rồi nhấn Enter.

Bước 6: Bạn nhập tiếp là: Import-Module C:\hoaky68.txt; Get-WindowsKey. Trong đó C:\hoaky68.txt là địa chỉ của tệp hoay68 ban nãy copy vào ổ C. Nếu copy vào ổ D thì sửa C thành D là xong. Nhập xong thì Nhấn Enter.

Product key windows đang dùng
Product key windows đang dùng

Lúc này key của bạn đã hiển thị ra ở mục Product Key. Bạn có thể copy và sử dụng.

Quảng cáo sản phẩm, thương hiệu của bạn, hãy liên hệ chúng tôi